กฏหมาย ขนส่ง

กฏหมาย ขนส่ง

กฏหมาย ขนส่ง

กฏหมาย ขนส่ง พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการ ขนส่งทางถนนด้วยรถ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางกบมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัยซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะใช้รถเพื่อการขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเสียก่อน และสำหรับตัวรถตลอดจนการใช้งาน และการขับขี่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีข้อสำคัญหลักๆ ดังนี้

ข้อกำหนดด้านผู้ประกอบการขนส่ง

 1. ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ประสงค์จะทำการประกอบการขนส่ง ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ใช้รถผิดประเภทตามที่ขออนุญาตไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นครั้งคราวตามหลักและวิธีการที่กำหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อาทิ จำนวนรถที่ใช้ในการขนส่ง ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 4. ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 5. ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หากปรากฏว่าขณะใช้หรือขณะยินยอมให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ผู้นั้นกระทำการหรือมีอาการเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นเสพยาเสพติดให้โทษ เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 6. ผู้ประกอบการขนส่งต้องดูแลป้องกันมิให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถขณะที่มีอาการเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น เสพยาเสพติดให้โทษ เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หากปรากฏว่าผู้ขับรถได้มีการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้ผู้ขับรถกระทำการดังกล่าว
 7. ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถ ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่นายทะเบียนออกให้ไว้กับรถ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อกำหนดด้านตัวรถ

 1. รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งานมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนถูกต้อง และมีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหาก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

  รถคันใดมีสภาพไม่มั่งคงแข็งแรงหรือมีเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนด เช่น ควันดำ พนักงานเจ้าหน้าที่ (ผู้ตรวจการหรือเจ้าพนักงานจราจร) มีอำนาจสั่งระงับใช้ไว้เป็นการชั่วคราวได้

 2. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนก่อนดำเนินการ โดยสามารถยื่นขอดำเนินการได้ ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  • โครงคัสซี
  • ระบบบังคับเลี้ยว
  • จำนวนกงล้อและยาง
  • จำนวนเพลาล้อ
  • เครื่องกำเนิดพลังงาน
  • ตัวถัง
  • สีภายนอกตัวรถ
  • จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร
  • จำนวนดวงโคมไฟแสงพุ่งไกล แสงพุ่งต่ำ
  • ช่วงล้อ

ข้อกำหนดด้านผู้ขับรถ

 1. ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถถูกต้องตามชนิดและประเภทของรถที่ตนเองขับ และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถอยู่กับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ไว้แสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเมื่อขอตรวจหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 2. ผู้ขับรถต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 3. ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถในเวลาที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ หากฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 4. ผู้ขับรถต้องไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หาก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 5. ผู้ขับรถต้องไม่เสพยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม
 6. ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ในรอบ 24 ชั่วโมงห้ามิให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง นับแต่ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั้น ผู้ขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

จอดรถยังไงให้หายห่วง เพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัยให้กับรถเรา

จอดรถยังไงให้เราอุ่นใจและสบายเมื่อต้องอยู่ห่างจากรถสุดที่รักของเรา การจอดรถเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ยิ่งโดนเฉพาะรถที่ลงทุนลงแรงแต่งสวยงาม หรือรถป้ายแดงใหม่เอี่ยม ย่อมเป็นที่ล่อตาล่อใจไม่น้อย และแน่นอนว่าเรื่องความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการโดนเฉี่ยว โดนชน หรือรอยที่เราไม่สามารถหาที่มาได้ รวมไปถึงเรื่องการถูกโจรกรรมรถอีกด้วย ดังนั้นเรามาดูเทคนิคควรจำเอาไว้เวลาจอดรถกันได้เลยครับ

จอดรถในที่ทำไว้สำหรับให้จอด
จอดรถไว้ในที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้รถยนต์ทั่วไปเข้าจอดได้ เช่น การจอดรถเข้าซอง หรือมีเส้นแบ่งช่องจอดรถไว้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ช่องจอดรถในห้างสรรพสินค้า ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีลานจอดรถหรือช่องสำหรับจอดรถ บริเวณเหล่านี้จะเป็นที่จอดรถที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากในบางสถานที่จะได้รับความดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลานจอด และทำให้รถคุณปลอดภัยจากความเสี่ยงต่าง ๆ เพราะตัวรถจะอยู่ในช่องที่ไม่สามารถโดนเฉี่ยวชนได้ ยกเว้นแต่คุณจะจอดรถล้ำเส้นออกมา

ปลดเกียร์ว่างเสมอเมื่อจอดซ้อนคัน
หากเรามีความจำเป็นต้องจอดรถซ้อนคัน เราควรปลดเกียร์ว่างไว้เพื่อให้เจ้าของรถที่จะเข้าหรือออก สามารถเข็นรถเราที่ขวางอยู่หลบไปได้ และถือเป็นมารยาทในการจอดซ้อนคัน และเราควรพิจารณาการจอดไว้เผื่อในการเข็นด้วย นั่นคือการคาดคะเนทิศทางที่รถจะถูกเข็นไปข้างหน้าหรือหลังเอาไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยว่ารถจะไม่ถูกเข็นไปจนเกิดความเสียหาย

จอดรถใต้ต้นไม้หรือที่ร่มอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ต้นไม้ การจอดรถใต้ต้นไม้มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนกิ่งไม้หล่นทับ หากเกิดลมแรง ฝนตก เป็นต้น ต้นไม้บางชนิดอาจมีลูกมีผลที่อาจตกหล่นลงมาใส่รถเราได้ หรืออาจเจอขี้นกกระหน่ำลงรถสร้างความเสียหายให้กับสีตัวรถได้

จอดรถในที่คนมองเห็นสะดวก ไม่ลับตา
บางคนอาจกลัวรถร้อนหากต้องจอดรถตากแดดทิ้งไว้ จึงเลือกไปหาที่ร่ม ๆ หรือมุมหลืบที่โดนแดดน้อย ๆ บางคนก็อาจจะไม่ชอบจอดรถเด่นเป็นสง่า แต่หารู้ไม่ว่าในมุมที่ลับตาคนหรือมุมอับที่ไม่มีคนพลุ่กพลาน อาจตกเป็นเป้าหมายของหัวขโมยได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะถ้าเราทิ้งของมีค่าไว้ในตัวรถ หรือเบาะหลัง โดยที่ไม่เอาอะไรปิดบังไว้ ก็จะเป็นการยั่วน้ำลายไม่ใช่น้อย ดังนั้นจอดรถในที่คนมองเห็นหรือมีคนผ่านไปมาจะปลอดภัยกว่าครับ

จอดให้ห่างจากป่ารก พุ่มหญ้าสูง หรือท่อระบายน้ำ
การจอดรถติดกับพงหญ้าที่ขึ้นรถสูงหรือเตี้ยก็ตาม มีความเสี่ยงสูงมากที่อาจจะมีงูหรือสัตว์ที่เราไม่พึงประสงค์ขึ้นรถมากับเราด้วย หรือบริเวณท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำต่าง ๆ ที่อาจจะมีหนูปีนเข้ารถกัดสายไฟเล่นจนเสียหายได้เลยทีเดียว หากเราจำเป็นต้องจอดรถเป็นเวลานานหรือจอดรถข้ามคืน ควรหลีกเลี่ยงการจอดบริเวณดังกล่าวไว้ครับ

ไม่จอดบริเวณทางโค้ง / ใกล้จุดกลับรถ / ทางชัน
หากไม่มีที่ให้จอดจริง ๆ แล้วเหลือที่จอดเฉพาะบริเวณทางที่เป็นโค้ง เราก็ควรต้องถอดใจครับ เพราะทางโค้งมักเป็นทางอับสายตาอาจทำให้อุบัติเหตุได้หากรถที่เลี้ยวมาด้วยความเร็วหักหลบรถของเราที่จอดไว้ไม่ทัน เช่นเดียวกับขอบทางในบริเวณกลับรถ ยิ่งโดยเฉพาะรถใหญ่ หรือรถบรรทุกที่จะกลับรถบริเวณนั้น อาจเผลอเฉี่ยวชนรถเราได้ง่าย ๆ ครับ และอีกจุดที่ต้องหลีกเลี่ยงคือ บริเวณทางลาดชันถึงจะเบรกมือไว้แน่หนาแค่ไหนก็ยังคงมีความเสี่ยงจากรถคันอื่น ๆ ที่จะไล่มาชนได้เช่นกัน

ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด หรือจอดขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่น
เป็นมารยาทพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับการจอดรถ gps กันรถหาย ไม่ควรจอดขวางทางเลี้ยวต่าง ๆ เช่น ทางเข้าตรอกหรือซอย เป็นต้น เพราะจะสร้างความลำบากให้กับรถคันอื่น ๆ ที่ต้องการสันจร หรือการจอดข้างทางเราก็ควรทราบข้อกำหนดทางกฏหมายเบื้องต้นสำหรับการจอดรถติดฟุตบาทไว้ด้วย อ่านเพิ่มเติมเรื่องสีของฟุตบาทได้ที่นี่

อีกอย่างคือการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเช่นกัน หรือหากจำเป็นจริง ๆ ควรบอกให้เจ้าของบ้านได้ทราบก่อนว่าเราจะขอรบกวนจอดรถขวางหน้าบ้านเป็นเวลานานเท่าไหร่ หรือให้เบอร์ติดต่อเพื่อเราจะได้มาขยับรถออกหากมีรถจะเข้าหรือออกบริเวณที่เราจอดขวางไว้

ไม่จอดใกล้คูน้ำ ตลิ่ง หรือคลอง
สิ่งที่ไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นได้เสมอ ให้เรานึกแบบนี้ไว้เสมอ เพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลัง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือมีรถคันอื่นมาชน ก็ทำให้รถของเราไถลลงน้ำได้เลย ซึ่งเคยมีเหตุการณ์เช่นนี้ในต่างประเทศ ที่จอดรถไว้ริมคลองบริเวณทางโค้ง แล้วมีรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วจนหักโค้งไม่ทัน รถพุ่งชนรถที่จอดไว้ริมน้ำตกลงไปในน้ำทั้งคัน เราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับรถของเราใช่ไหมละครับ

ไม่จอดใกล้กับอุปกรณ์ที่อันตราย
หลีกเลี่ยงการจอดรถไว้ใกล้กับตู้ไฟต่าง ๆ ใกล้สายไฟที่รกรุงรัง เครื่องจักร หรือแผงตู้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้จุดก่อสร้าง เพราะวัตถุเหล่านี้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ทุกเมื่อ และเป็นอันตรายต่อรถเราได้ และพยายามเลี่ยงการจอดใกล้กับเสาไฟ หรือต้นไม้ ไว้ด้วย เพราะเคยมีอุบัติเหตุที่เสาไฟฟ้า หรือป้ายโฆษณา ล้มทับรถยนต์ให้เห็นมากมาย

จอดรถให้มีช่องไฟไว้เสมอ
หากคุณเห็นพื้นที่ที่คุณสามารถนำรถเข้าไปจอดได้ และคุณมีความสามารถมากพอที่จะนำรถเข้าไปจอดในช่องแคบ ๆ ได้ คุณอาจจะได้ที่จอดตามที่หวังไว้ แต่คุณรู้ไหมว่า เมื่อต้องนำรถออกจากนั้นมันลำบากมาก ๆ หากเป็นมือใหม่หรือผู้ไม่ชำนาญ อาจทำให้เกิดการเฉี่ยว ขูด จนสีหลุดกันได้เลยทีเดียว ดังนั้นควรเห็นแก่ผู้อื่นด้วยการจอดรถเว้นช่องไฟไว้บ้าง เพื่อให้รถคันอื่น ๆ เข้าออกได้สะดวก

ติด GPS ติดตามไว้ อุ่นใจกว่า
การติด GPS อาจไม่ได้เป็นตัวช่วยป้องการการถูกโจรกรรมรถยนต์ แต่จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถนำรถที่ถูกขโมยแล้วนั้นกลับมาได้ ทำให้คุณมั่นใจได้มากขึ้นว่ารถยนต์ราคาแพงของคุณจะไม่สูญหายแบบไร้ร่องรอยอย่างแน่นอน การันตีด้วยการกู้คืนที่เห็นผลได้จริง จากผู้ใช้งานจริง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวการกู้คืนรถที่ถูกขโมยได้ที่นี่ หรือ รถหายได้คืน หากคุณสนใจสามารถคลิ๊ก ติดต่อเราทันที และเราจะให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *