กฏหมาย ขนส่ง

กฏหมาย ขนส่ง

กฏหมาย ขนส่ง

กฏหมาย ขนส่ง พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการ ขนส่งทางถนนด้วยรถ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางกบมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัยซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะใช้รถเพื่อการขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเสียก่อน และสำหรับตัวรถตลอดจนการใช้งาน และการขับขี่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีข้อสำคัญหลักๆ ดังนี้

ข้อกำหนดด้านผู้ประกอบการขนส่ง

 1. ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ประสงค์จะทำการประกอบการขนส่ง ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ใช้รถผิดประเภทตามที่ขออนุญาตไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นครั้งคราวตามหลักและวิธีการที่กำหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อาทิ จำนวนรถที่ใช้ในการขนส่ง ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 4. ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 5. ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หากปรากฏว่าขณะใช้หรือขณะยินยอมให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ผู้นั้นกระทำการหรือมีอาการเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นเสพยาเสพติดให้โทษ เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 6. ผู้ประกอบการขนส่งต้องดูแลป้องกันมิให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถขณะที่มีอาการเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น เสพยาเสพติดให้โทษ เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หากปรากฏว่าผู้ขับรถได้มีการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้ผู้ขับรถกระทำการดังกล่าว
 7. ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถ ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่นายทะเบียนออกให้ไว้กับรถ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อกำหนดด้านตัวรถ

 1. รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งานมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนถูกต้อง และมีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหาก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

  รถคันใดมีสภาพไม่มั่งคงแข็งแรงหรือมีเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนด เช่น ควันดำ พนักงานเจ้าหน้าที่ (ผู้ตรวจการหรือเจ้าพนักงานจราจร) มีอำนาจสั่งระงับใช้ไว้เป็นการชั่วคราวได้

 2. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนก่อนดำเนินการ โดยสามารถยื่นขอดำเนินการได้ ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  • โครงคัสซี
  • ระบบบังคับเลี้ยว
  • จำนวนกงล้อและยาง
  • จำนวนเพลาล้อ
  • เครื่องกำเนิดพลังงาน
  • ตัวถัง
  • สีภายนอกตัวรถ
  • จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร
  • จำนวนดวงโคมไฟแสงพุ่งไกล แสงพุ่งต่ำ
  • ช่วงล้อ

ข้อกำหนดด้านผู้ขับรถ

 1. ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถถูกต้องตามชนิดและประเภทของรถที่ตนเองขับ และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถอยู่กับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ไว้แสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเมื่อขอตรวจหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 2. ผู้ขับรถต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 3. ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถในเวลาที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ หากฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 4. ผู้ขับรถต้องไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หาก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 5. ผู้ขับรถต้องไม่เสพยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม
 6. ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ในรอบ 24 ชั่วโมงห้ามิให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง นับแต่ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั้น ผู้ขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

จอดรถยังไงให้หายห่วง เพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัยให้กับรถเรา

จอดรถยังไงให้เราอุ่นใจและสบายเมื่อต้องอยู่ห่างจากรถสุดที่รักของเรา การจอดรถเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ยิ่งโดนเฉพาะรถที่ลงทุนลงแรงแต่งสวยงาม หรือรถป้ายแดงใหม่เอี่ยม ย่อมเป็นที่ล่อตาล่อใจไม่น้อย และแน่นอนว่าเรื่องความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการโดนเฉี่ยว โดนชน หรือรอยที่เราไม่สามารถหาที่มาได้ รวมไปถึงเรื่องการถูกโจรกรรมรถอีกด้วย ดังนั้นเรามาดูเทคนิคควรจำเอาไว้เวลาจอดรถกันได้เลยครับ

จอดรถในที่ทำไว้สำหรับให้จอด
จอดรถไว้ในที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้รถยนต์ทั่วไปเข้าจอดได้ เช่น การจอดรถเข้าซอง หรือมีเส้นแบ่งช่องจอดรถไว้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ช่องจอดรถในห้างสรรพสินค้า ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีลานจอดรถหรือช่องสำหรับจอดรถ บริเวณเหล่านี้จะเป็นที่จอดรถที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากในบางสถานที่จะได้รับความดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลานจอด และทำให้รถคุณปลอดภัยจากความเสี่ยงต่าง ๆ เพราะตัวรถจะอยู่ในช่องที่ไม่สามารถโดนเฉี่ยวชนได้ ยกเว้นแต่คุณจะจอดรถล้ำเส้นออกมา

ปลดเกียร์ว่างเสมอเมื่อจอดซ้อนคัน
หากเรามีความจำเป็นต้องจอดรถซ้อนคัน เราควรปลดเกียร์ว่างไว้เพื่อให้เจ้าของรถที่จะเข้าหรือออก สามารถเข็นรถเราที่ขวางอยู่หลบไปได้ และถือเป็นมารยาทในการจอดซ้อนคัน และเราควรพิจารณาการจอดไว้เผื่อในการเข็นด้วย นั่นคือการคาดคะเนทิศทางที่รถจะถูกเข็นไปข้างหน้าหรือหลังเอาไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยว่ารถจะไม่ถูกเข็นไปจนเกิดความเสียหาย

จอดรถใต้ต้นไม้หรือที่ร่มอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ต้นไม้ การจอดรถใต้ต้นไม้มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนกิ่งไม้หล่นทับ หากเกิดลมแรง ฝนตก เป็นต้น ต้นไม้บางชนิดอาจมีลูกมีผลที่อาจตกหล่นลงมาใส่รถเราได้ หรืออาจเจอขี้นกกระหน่ำลงรถสร้างความเสียหายให้กับสีตัวรถได้

จอดรถในที่คนมองเห็นสะดวก ไม่ลับตา
บางคนอาจกลัวรถร้อนหากต้องจอดรถตากแดดทิ้งไว้ จึงเลือกไปหาที่ร่ม ๆ หรือมุมหลืบที่โดนแดดน้อย ๆ บางคนก็อาจจะไม่ชอบจอดรถเด่นเป็นสง่า แต่หารู้ไม่ว่าในมุมที่ลับตาคนหรือมุมอับที่ไม่มีคนพลุ่กพลาน อาจตกเป็นเป้าหมายของหัวขโมยได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะถ้าเราทิ้งของมีค่าไว้ในตัวรถ หรือเบาะหลัง โดยที่ไม่เอาอะไรปิดบังไว้ ก็จะเป็นการยั่วน้ำลายไม่ใช่น้อย ดังนั้นจอดรถในที่คนมองเห็นหรือมีคนผ่านไปมาจะปลอดภัยกว่าครับ

จอดให้ห่างจากป่ารก พุ่มหญ้าสูง หรือท่อระบายน้ำ
การจอดรถติดกับพงหญ้าที่ขึ้นรถสูงหรือเตี้ยก็ตาม มีความเสี่ยงสูงมากที่อาจจะมีงูหรือสัตว์ที่เราไม่พึงประสงค์ขึ้นรถมากับเราด้วย หรือบริเวณท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำต่าง ๆ ที่อาจจะมีหนูปีนเข้ารถกัดสายไฟเล่นจนเสียหายได้เลยทีเดียว หากเราจำเป็นต้องจอดรถเป็นเวลานานหรือจอดรถข้ามคืน ควรหลีกเลี่ยงการจอดบริเวณดังกล่าวไว้ครับ

ไม่จอดบริเวณทางโค้ง / ใกล้จุดกลับรถ / ทางชัน
หากไม่มีที่ให้จอดจริง ๆ แล้วเหลือที่จอดเฉพาะบริเวณทางที่เป็นโค้ง เราก็ควรต้องถอดใจครับ เพราะทางโค้งมักเป็นทางอับสายตาอาจทำให้อุบัติเหตุได้หากรถที่เลี้ยวมาด้วยความเร็วหักหลบรถของเราที่จอดไว้ไม่ทัน เช่นเดียวกับขอบทางในบริเวณกลับรถ ยิ่งโดยเฉพาะรถใหญ่ หรือรถบรรทุกที่จะกลับรถบริเวณนั้น อาจเผลอเฉี่ยวชนรถเราได้ง่าย ๆ ครับ และอีกจุดที่ต้องหลีกเลี่ยงคือ บริเวณทางลาดชันถึงจะเบรกมือไว้แน่หนาแค่ไหนก็ยังคงมีความเสี่ยงจากรถคันอื่น ๆ ที่จะไล่มาชนได้เช่นกัน

ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด หรือจอดขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่น
เป็นมารยาทพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับการจอดรถ gps กันรถหาย ไม่ควรจอดขวางทางเลี้ยวต่าง ๆ เช่น ทางเข้าตรอกหรือซอย เป็นต้น เพราะจะสร้างความลำบากให้กับรถคันอื่น ๆ ที่ต้องการสันจร หรือการจอดข้างทางเราก็ควรทราบข้อกำหนดทางกฏหมายเบื้องต้นสำหรับการจอดรถติดฟุตบาทไว้ด้วย อ่านเพิ่มเติมเรื่องสีของฟุตบาทได้ที่นี่

อีกอย่างคือการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเช่นกัน หรือหากจำเป็นจริง ๆ ควรบอกให้เจ้าของบ้านได้ทราบก่อนว่าเราจะขอรบกวนจอดรถขวางหน้าบ้านเป็นเวลานานเท่าไหร่ หรือให้เบอร์ติดต่อเพื่อเราจะได้มาขยับรถออกหากมีรถจะเข้าหรือออกบริเวณที่เราจอดขวางไว้

ไม่จอดใกล้คูน้ำ ตลิ่ง หรือคลอง
สิ่งที่ไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นได้เสมอ ให้เรานึกแบบนี้ไว้เสมอ เพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลัง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือมีรถคันอื่นมาชน ก็ทำให้รถของเราไถลลงน้ำได้เลย ซึ่งเคยมีเหตุการณ์เช่นนี้ในต่างประเทศ ที่จอดรถไว้ริมคลองบริเวณทางโค้ง แล้วมีรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วจนหักโค้งไม่ทัน รถพุ่งชนรถที่จอดไว้ริมน้ำตกลงไปในน้ำทั้งคัน เราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับรถของเราใช่ไหมละครับ

ไม่จอดใกล้กับอุปกรณ์ที่อันตราย
หลีกเลี่ยงการจอดรถไว้ใกล้กับตู้ไฟต่าง ๆ ใกล้สายไฟที่รกรุงรัง เครื่องจักร หรือแผงตู้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้จุดก่อสร้าง เพราะวัตถุเหล่านี้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ทุกเมื่อ และเป็นอันตรายต่อรถเราได้ และพยายามเลี่ยงการจอดใกล้กับเสาไฟ หรือต้นไม้ ไว้ด้วย เพราะเคยมีอุบัติเหตุที่เสาไฟฟ้า หรือป้ายโฆษณา ล้มทับรถยนต์ให้เห็นมากมาย

จอดรถให้มีช่องไฟไว้เสมอ
หากคุณเห็นพื้นที่ที่คุณสามารถนำรถเข้าไปจอดได้ และคุณมีความสามารถมากพอที่จะนำรถเข้าไปจอดในช่องแคบ ๆ ได้ คุณอาจจะได้ที่จอดตามที่หวังไว้ แต่คุณรู้ไหมว่า เมื่อต้องนำรถออกจากนั้นมันลำบากมาก ๆ หากเป็นมือใหม่หรือผู้ไม่ชำนาญ อาจทำให้เกิดการเฉี่ยว ขูด จนสีหลุดกันได้เลยทีเดียว ดังนั้นควรเห็นแก่ผู้อื่นด้วยการจอดรถเว้นช่องไฟไว้บ้าง เพื่อให้รถคันอื่น ๆ เข้าออกได้สะดวก

ติด GPS ติดตามไว้ อุ่นใจกว่า
การติด GPS อาจไม่ได้เป็นตัวช่วยป้องการการถูกโจรกรรมรถยนต์ แต่จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถนำรถที่ถูกขโมยแล้วนั้นกลับมาได้ ทำให้คุณมั่นใจได้มากขึ้นว่ารถยนต์ราคาแพงของคุณจะไม่สูญหายแบบไร้ร่องรอยอย่างแน่นอน การันตีด้วยการกู้คืนที่เห็นผลได้จริง จากผู้ใช้งานจริง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวการกู้คืนรถที่ถูกขโมยได้ที่นี่ หรือ รถหายได้คืน หากคุณสนใจสามารถคลิ๊ก ติดต่อเราทันที และเราจะให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก

เครื่องจีพีเอส

เครื่องจีพีเอส เครื่องติตดามตำแหน่ง สามารถระบุตำแหน่งของมันได้จากระบบ GPS

เครื่องจีพีเอส

เครื่องจีพีเอส ทุกวันนี้มีการใช้อุปกรณ์ GPS กันอย่างกว้างขวาง และประชาชนมีความรู้เรื่อง GPS เป็นอย่างดี เพราะได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในรูปแบบของดิจิตอล เช่น ในรถแท็กซี่จะพบอุปกรณ์ GPS เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง หรือการขับรถเพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก จุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น และนักเดินทางก็มักจะพกอุปกรณ์ GPS ในรูปแบบ PND หรือ Smart Phone ที่ลง Application Software สำหรับการนำทาง เช่น Google Map แทนการพกพาสมุดแผนที่อย่างในอดีต ปัจจุบันนี้ระบบ GPS สามารถ ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์และนำทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

ในปัจจุบันนอกจากฟังก์ชั่นการนำทางพื้นฐานแล้วก็ยังมีการเตือนทางโค้ง จุดด่านเก็บเงิน จุดที่มักจะมีการตรวจจับความเร็ว ตำแหน่งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร การกำหนดความเร็วในถนนแต่ละสาย ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมรายละเอียดพร้อม ภาพประกอบ ข้อมูลร้านอาหารอร่อย ภาพเสมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel)

gps เป็นระบบหาพิกัดบนพื้นโลก โดยการอ้างอิงจากดาวเทียมซึ่งมีความแม่นยำสูงมาก สามารถหาตำแหน่งได้ทุกๆ แห่งบนพื้นโลกใบนี้ โดยมีการนำมาประยุกต์ใช้งานกันแล้วในปัจจุบัน มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการนำทาง สำหรับการเดินทาง สำหรับประเทศไทยก็มีการพัฒนา และส่งเสริมการใช้งานแล้ว สำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนาในประเทศไทยได้แก่ เนคเทค

ส่วนประกอบของ GPS แบ่งได้ 3 ส่วน

 • ดาวเทียม (สำหรับส่งข้อมูลของตำแหน่งลงจากอวกาศ)
 • สถานีควบคุมดาวเทียม
 • เครื่องรับสัญญาณ

ลดเวลาในการขนส่ง
การขนส่งสินค้า เวลาจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พนักงานส่งของต้องส่งตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยศึกษาพื้นที่ และวางแผนการเดินทาง เพื่อได้ใช้เส้นทางที่ใกล้กว่าทางเดิมที่เคยได้ใช้ ไม่ขับรถอ้อมไปมา และไม่หลงทาง จะได้ไม่เสียเวลามากเกินไป บางทีส่งของก่อนเวลาที่กำหนดอีก

ข้อดีที่ติดเครื่องติดตาม หรือ Gps tracker ก็คือ ในเวลาที่พนักงานที่ส่งของเสร็จเรียบร้อย แต่จะมีพนักงานประเภทหนึ่ง ที่จะหวังจะได้เงินค่า OT ด้วย ตั้งใจขับรถช้าๆ เพื่อถึงบริษัทให้ช้ามากที่สุด แต่หากมีเครื่อง Gps tracker สามารถดูได้ว่าพนักงานอยู่ไหน ขับรถด้วยความเร็วเท่าไร ข้อมูลเหล่านี้ สามารถบอกได้เลยว่า พนักงานตั้งใจจะกลับช้ารึเปล่า อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยจัดการเรื่องนี้ได้

GPS ติดตามพนักงาน แก้ปัญหาลูกน้องโกงเวลา

ป้องกันรถหาย
จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย สำหรับการโจรกรรมรถ ไม่จำเป็นต้องเป็นรถยนต์แพงๆ รถมียี่ห้อ หรอก รถไม่แพงก็มีสิทธ์ที่จะถูกการโจรกรรมได้เหมือนกัน จริงอยู่ว่าพนักงานขนส่งอยู่ในรถตลอดเวลาจะถูกขโมยได้ยังไง แต่อย่าพึ่งไว้ใจได้ง่ายๆ ขนาดนั้น เวลาที่พนักงานพักกินข้าว หรือพักเข้าห้องน้ำ โอกาสที่โจรจะมาขโมยรถมีเวลามากพอที่จะขโมยไปได้ หรือแม้แต่พนักงานจะขับหลบหนีไปเอง ก็อาจเป็นไปได้ ซึ่งเราเองไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น

จะดีกว่า หากรถมีระบบป้องกัน อย่างเช่น GPS tracker ทุกคนคงจะทราบกันดีว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กับอะไร ใช้ จะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเพื่อป้องกันรถหายโดยเฉพาะ แม้แต่โจรจะมาขโมย มีการสตาร์จรถ อุปกรณ์นี้จะแจ้งเตือนให้เจ้าของทราบทันทีว่ามีคนสตาร์จรถ ซึ่งนั้นทำให้เรามีเวลามากพอที่ดูว่ารถของเราเกิดอะไรขึ้น หากมีขโมยจริงๆ แล้วเขาขับออกไปแล้ว แล้วก็สามารถตามมาคืนได้ไม่ยาก เพราะเรารู้ตำแหน่งรถของเราว่าจอดอยู่ที่ไหน จะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถตามหาได้ไม่ยากเลย

ปัญหารถ ที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น

เนื้อหาที่ผมจะพูดถึงในเรื่อง ปัญหารถ ที่คนส่วนใหญ่มักจะพบกันบ่อยๆ ด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเรา หรือคนใกล้ชิดเรา ปัญหาเหล่าจะขึ้นบ่อยๆ ขึ้น หากไม่รู้จักป้องกัน หรือแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้ มันก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ จนเดือดร้อนกันไปทั่ว ถึงแม้ว่าจะจับคนร้ายได้ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะได้รถเราคืนมาได้ เพราะกว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนขโมย ไม่รู้ต้องใช้เวลานานแค่ไหน พอถึงตอนนั้นรถเราอาจจะถูกขาย หรือแยกชิ้นส่วนรถไปขายแล้ว ซึ่งไม่เกิดผลดีสำหรับเราเลย แถมต้องเสียเวลากับเรื่องนี้อีกว่าไหม

คุณเคยคิดบ้างไหมว่า ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรถของคุณ จะเกิดในรูปแบบไหนบ้าง ที่สำคัญปัญหาเหล่านี้เราก็ไม่รู้อีกว่าจะเกิดเมื่อไร ซึ่งจะเสี่ยงกับรถของคุณอย่างมาก แม้จะเป็นรถชนิดใดก็ตาม ก็ยังไม่พ้นความเสี่ยงต่างๆ อยู่ดี ไม่รู้จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไง ด้วยสังคมสมัยนี้ ยิ่งอยู่ยากด้วย

แน่นอนว่าปัญหาต่างๆ ย่อมมีทางแก้เสมอ ผมขอแนะนำเป็น Gps tracker เป็นเครื่องมือที่แก้ปัญหาเรื่องรถโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ แม้แต่รถบรรทุก ก็สามารถใช้ได้ หากถามเครื่องนี้ไว้ทำอะไรบ้าง บอกได้เลยว่า ช่วยแก้ปัญหาเรื่องรถได้หลายอย่างเลย อย่างเช่น สามารถรู้ตำแหน่งรถของที่อยู่ปัจจุบันได้ ช่วยแก้ในการตามหารถได้ดี gps รถยนต์ และยังช่วยปัญหาอื่นๆ ได้อีก จะมีอะไรบ้างนั้น จะมีดังนี้

1.ลดข้อกังวล กลัวรถหาย
คุณเคยกังวลบ้างไหมว่า กลัวรถหาย หากคุณรู้สึกกังวลอยู่ สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้อย่างแน่นอน ปัญหาเหล่านี้ ทุกคนมักเคยเป็นใช่ไหม ยิ่งคุณรักรถของคุณมากแค่ไหน ยิ่งเป็นกังวลมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่จะทำยังไงให้ลดข้อกังวลนี้ได้ล่ะ โดยที่ไม่ต้องพึ่งประกันอยู่บ่อยๆ ไม่ต้องจ้างคนมาเฝ้ารถของคุณเป็นประจำ เพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์ Gps tracker จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้

คุณคงจะสังสัยใช่ไหมว่า Gps tracker จะช่วยยังไง เดิมทีเครื่อง Gps tracker ถูกออกแบบไว้แก้ปัญหาเรื่องรถโดยเฉพาะ แม้จะเป็นปัญหาใดก็ตาม ก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดี ด้วยระบบติดตามรถแบบ Real-time ซึ่งสามารถรู้ตำแหน่งรถของปัจจุบันได้ทันที และมีระบบแจ้งเตือนหลายอย่างด้วยกัน จะทำให้คุณรู้ล่วงหน้าได้ หากมีขโมยเข้าในรถของคุณ ด้วยระบบต่างๆ ของเครื่อง Gps tracke จะทำให้คุณสบายใจ หายห่วงได้

2.การติดตามการทำงานของพนักงาน
การทำธุรกิจเกี่ยวการส่งของต่างๆ ให้ลูกค้า โดยให้พนักงานเป็นคนส่งสินค้าแทนนั้น บ้างครั้งก็ทำให้คุณไม่ไว้ใจการทำงานของพนักงานกลัวว่าเกิดปัญหาต่างๆ หรือกลัวว่าพนักงานเถลไถลไปที่อื่น ทำให้ส่งของให้กับลูกค้าล่าช้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่พอใจการทำงานของคุณ อาจทำให้ลูกค้าไม่อยากใช้บริการอีกเลย ก็เป็นไปได้ ซึ่งนั้นไม่เป็นผลดีต่อธุระกิจของคุณอย่างแน่นอน หากยังมีปัญหาเหล่านี้ในธุรกิจของคุณอยู่ ธุรกิจของคุณจะเติบโตขึ้นได้ยังไง ใช่ไหม ปัญหาเหล่านี้ควรรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินไป

การแก้ปัญหาการติดตามการทำงานของพนักงานนั้น แก้ได้ไม่ยากเลยเพียงแค่คุณติดตั้งอุปกรณ์ Gps tracker ก็สามารถรู้พนักงานส่งของไปถึงไหนแล้ว โดยไม่ต้องโทรถามพนักงานตลอดเวลา ผมกล้าบอกเลยว่า อุปกรณ์ Gps tracker นั้นเหมาะการติดตามการทำงานของพนักงานเป็นอย่างมากเลย เดิมทีอุปกรณ์นี้สามารถดูตำแหน่งรถที่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันได้ตลอดระยะทางเลย และสามารถติดตั้งในรถทุกชนิด อย่างเช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ แม้แต่รถบรรทุก ก็ติดตั้งได้ อยากให้คุณลองติดตั้งดู รับรองว่าเป็นประโยชน์ได้มากแน่นอน

3.บริการเช่ารถ
หากเปิดการบริการเช่ารถ หรือบริการรถแท็กซี่ ซึ่งไม่สามารถดูออกเลยได้ว่า คนที่มาเช่านั้นไว้ใจได้หรือไม่ได้ คุณเองก็ไม่รู้ใช้ไหม หากรถของคุณโดนขโมย หรือไปใช้ในทางที่ไม่ดี จริงอยู่ว่าคุณรู้ว่าใครเป็นคนเช่ารถคันนั้น แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้รถคืน หรือได้รถในสภาพที่ไม่ดีเหมือนเดิมเลย ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีกับตัวคุณแน่นอน ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องรถ และต้องเสียเวลาเรื่องนี้อีก คุณคงไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณใช่ไหม ดังนั้นคุณก็ต้องวิธีการแก้ปัญหาเรื่องให้ได้น่ะ

จริงๆ การแก้ปัญหาเรื่องนี้มันก็มีหลายวิธีน่ะ แต่ผมแนะนำวิธีที่ดี และเหมาะกับการแก้ปัญหาที่คุณเจอนั้นได้อย่างดีเลย เครื่องอุปกรณ์นั้นคือ Gps tracker หากถามมาว่าดียังไง แน่นอนว่าหากไม่ดีจริง ผมคงไม่กล้าบอกเลย ด้วยความสามารถของอุปกรณ์นี้คือ การติดตามรถด้วยการค้นหา ตำแหน่งรถด้วย Gps ที่เชื่อมกับอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นตำแหน่งรถที่กำลังเคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน ว่าจะไปทิศทางไหน จะบอกได้อย่างละเอียด ดูแล้วเข้าใจง่าย สามารถดูผ่านมือถือได้ทันที ลองติดตั้งกันดูน่ะ ส่วนราคานั้น จะมีราคาถูกจนคุณไม่อยากจะเชื่อเลย

4.อยากรู้ว่าคนในครอบครัวอยู่ที่ไหน
ผมเชื่อว่าทุกคน คงจะเป็นห่วงคนในครอบครัวไม่น้อยเลย เวลาไปไหนก็ค่อยเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลา กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับพวกเขา ในเวลาที่พวกเขากลับบ้านดึก ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ใช่ไหม หากในวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว แล้วเขาไม่สามารถติดต่อกับเราได้ ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้ เราทำได้แค่ให้เขาติดต่อมาคงต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าจะติดต่อกลับมา เราเองก็กลัวจะอันตรายกับพวกเขาทั้งๆ ที่เราทำได้แค่รอเท่านั้น จะดีกว่าไหมหากคุณรู้ตำแหน่งรถของคนในครอบครัวคุณว่าอยู่ที่ไหน จะได้ไปตามหาได้ถูก

หากเกิดกรณีกับคนในครอบครัวที่รัก คุณจะทำยังไง ผมอยากให้คุณแก้ไขเฉพาะหน้าไว้ก่อนน่ะ ว่าจะเป็นผลดีขึ้นหรือไม่ โดยที่ผมอยากให้คุณลองใช้เครื่องอุปกรณ์ Gps tracker ดู จะเป็นให้ประโยชน์ให้กับคุณได้อย่างแน่นอน ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์ เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีเลย จะเป็นอุปกรณ์ติดตามรถ ไม่ว่ารถอยู่ไหนก็สามารถรู้ตำแหน่งรถได้ชัดเจน และยังมีระบบการแจ้งเตือนต่างๆ ที่จะทำให้คุณรู้สถานะรถว่าเป็นยังไง เมื่อโดนถอดสายไฟ เครื่อง Gps tracker จะแจ้งเตือนให้รู้ทันทีเลย และยังมีระบบอื่นๆ จะค่อยเสริมระบบป้องกันให้ปลอดภัยมากขึ้น ลองนำไปใช้ดูน่ะ ผมไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสเพื่อครอบครัวที่รัก อย่ารอให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อน เพราะบางครั้งเราไม่มีสิทธิที่จะแก้ไขได้เลย

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก

gps รถยนต์

gps รถยนต์ ใช้เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุ

gps รถยนต์

gps รถยนต์ คือ การระบุตำแหน่งของวัตถุบนพื้นโลก ใช้เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุนั้นๆ โดยเทคโนโลยีนี้สามารระบุได้ครอบคลุมถึงพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ความเร็วบนภาคพื้น และเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เราติดตามอยู่ได้ ซึ่งระบบนี้ได้นำมาใช้กับยานพาหนะเพื่อติดตามยานพาหนะ โดยระบบเน็ตเวิร์คจะเชื่อมต่อผ่านระบบสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่แสดงตำแหน่งของรถยนต์หรือยานพาหนะเพื่อให้ทราบว่ารถยนต์หรือยานพาหนะนั้นอยู่ที่ตำแหน่งใด โดยจีพีเอสจะมีระบบการวิเคราะห์และจะไปแสดงตำแหน่งให้สอดคล้องกับแผนที่โลก

GPS ประยุกต์ใช้กับรถยนต์

หลังจากที่เรามีอุปกรณ์ รับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม GPS ผู้ประกอบการก็มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม สร้างฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ทำงานร่วมกับระบบ GPS นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม GPS แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ จึงมีความแม่นยำแตกต่างกัน

ตอนนี้กำลังนิยมและมาประยุกต์ใช้ในภาคขนส่ง รวมไปถึงรถยนต์ส่วนบุคคลอย่าง GPS Tracking System มีทั้งแบบใช้เซิฟเวอร์ (เสียค่าบริการรายเเดือน) แบบ SIM Card เพื่อทำงานร่วมกับสัญญาณโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็มีระบบการทำงาน 2 แบบเช่นกันคือ

​1. GPS Tracker แสดงตำแหน่งได้เรียลไทม์ (แจ้งตำแหน่งผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ) ที่สามารถดูตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์นั้นจะมีราคาสูง (หลักหมื่นบาท) รวมถึงต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับผู้ให้บริการ (เซิร์ฟเวอร์) ด้วย ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ในรถเชิงพาณิชย์ รถฟลีทขององค์กรหรือไม่ก็รถราคาแพงเพราะมีฟีเจอร์อื่น ๆ ให้เลือกใช้งานเพิ่มเติมด้วย

​2. GPS Tracker แสดงตำแหน่งไม่เรียลไทม์หรือกึ่งเรียลไทม์ (แจ้งตำแหน่งผ่าน SMS) ข้อดีคือราคาถูกกว่า (อาจอยู่แค่หลักพันบาท) รวมถึงไม่มีค่าบริการรายเดือน จึงนิยมติดตั้งในรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ทั่วไป เพราะเพียงพอต่อความต้องการ เช่น แจ้งตำแหน่งกรณีรถหาย เป็นต้น

เมื่อต้องการทราบตำแหน่งของรถแค่ส่งข้อความ (SMS) ผ่านมือถือเพื่อให้ GPS Tracker แจ้งพิกัดกลับมา ซึ่งผู้ใช้จะมีค่าบริการในการส่งข้อความ SMS ตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

ส่วนจะเลือก SIM Card แบบรายเดือนหรือเติมเงินก็แล้วแต่สะดวก แต่ถ้าเลือกแบบเติมเงินก็ต้องไม่ลืมเพราะเมื่อไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ GPS Tracker ก็ไร้ประโยชน์และไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งได้

แบบ GPS ติดตามรถ

GPS ติดตามรถ แบบติดตั้งเอง (ราคาถูก) ส่วนใหญ่จะนิยมซ่อนไว้ตามจุดต่าง ๆ ของรถและเป็นชนิดมีแบตเตอรี่สำรองในตัวนาน ๆ หรือต่อสายไฟเล็ก ๆ ในรถ รวมไปถึงเสียบกับช่องไฟ 12V สามารถสแตนด์บายได้นานมากสุดถึง 6 เดือน (เท่าที่ผู้เขียนเคยเห็นมา)

GPS ติดตามรถ แบบติดเข้ากับระบบของรถยนต์ (ราคาแพง) จะได้รับการบริการจากทางร้าน ใช้ไฟต่อตรงกับแบตเตอร์รี่รถยนต์ ทำให้มีฟังก์ชั่นพิเศษ ๆ มากกว่าติดตามตำแหน่งรถ เช่น สั่งตัดการทำงานเครื่องยนต์, ตั้งขอบเขตที่รถสามารถวิ่งได้ เป็นต้น

วิธีการ ค้นหาอุปกรณ์ติดตามในรถยนต์

ตรวจตราภายนอกของรถยนต์

1. คว้าไฟฉายกับคู่มือประจำรถ. อุปกรณ์ติดตามชนิดราคาถูกที่สุดจะเป็นแค่กล่องแม่เหล็กขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ใช่ว่าอุปกรณ์ทุกตัวจะใหญ่เทอะทะเห็นชัดกันแบบนี้ ในบางทีสัญญาณเดียวที่ผิดปกติก็เป้นแค่สายไฟที่จู่ๆ โผล่ขึ้นมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ ถ้าคุณไม่ได้รู้จักรถตัวเองทะลุปรุโปร่งแล้วละก็ หาหนังสือคู่มือการใช้รถมาดูเพื่อไม่ต้องลงมือรื้อชิ้นส่วนสำคัญต่างๆ

2.ตรวจช่วงล่าง. คุกเข่าส่องไฟฉายดูตามขอบด้านข้างใต้ท้องรถ อุปกรณ์ติดตามส่วนใหญ่จะเชื่อมกับดาวเทียมสัญญาณ GPS และจะไม่ทำงานถ้าอยู่ลึกตรงกลางท้องรถที่ซึ่งโลหะจะบล็อกสัญญาณเชื่อมต่อ เน้นไปที่ขอบที่ขนานไปกับท้องรถ ดูว่ามีกล่องที่น่าสงสัย วัตถุที่ถูกติดไว้ด้วยเทปกาว หรืออะไรที่มีเสาวิทยุโผล่ออกมา gps

 • ถ้าคุณเจออะไรที่มันดูผิดที่ผิดทาง ลองออกแรงดึงดูเบาๆ อุปกรณ์ติดตามส่วนมากจะเป็นแม่เหล็กและจะดึงออกได้ง่ายๆ
 • ตรวจดูถังน้ำมันเป็นที่แรก ผิวหน้าที่เป็นโลหะขนาดใหญ่ทำให้มันเป็นจุดที่ใช้ติดอุปกรณ์ที่เป็นแม่เหล็กได้ง่าย

3.ตรวจดูที่ล้อให้ละเอียด. ตรวจใต้ฝาครอบแต่ละล้อด้วย โดยเฉพาะถ้าเห็นมันหลวมหรืองอ จะเจออุปกรณ์ติดตามตรงจุดนี้ได้ชัดเจนเลยทีเดียว เพราะรถจะไม่มีกล่องประหลาดใดๆ อยู่ในบริเวณนี้

 • หากมีใครสักคนสามารถใช้รถร่วมกับคุณได้ คุณอาจถอดยางออกมาดูด้านหลังของมัน แต่ส่วนใหญ่ยากจะเป็นตรงจุดนั้น แต่หากจะหาตรงนั้นจริง ให้ระวังว่าเบรกบางรุ่นจะติดระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังล้อที่ใช้สายไฟด้วย

4.ตรวจด้านในของกันชน. กันชนทั้งด้านหน้าด้านหลังเป็นตำแหน่งภายนอกรถทั่วไปแห่งสุดท้ายที่มักจะติดอุปกรณ์ติดตามราคาถูกกัน ตรวจดูด้านหลังของมันว่ามีใครแอบสอดอุปกรณ์เข้าไปหรือไม่

 • อุปกรณ์ติดตามที่อยู่ตรงกันชนด้านหน้าอาจโยงสายไฟเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ ให้เทียบสายไฟกับในหนังสือคู่มือเสมอก่อนจะถอดสายไฟอะไรออกมา

5.ตรวจดูหลังคา. ตำแหน่งนี้จะเป็นไปได้ก็มีอยู่สองทางด้วยกัน อย่างแรกก็ในรถแบบ SUV หรือรถยกสูงแบบอื่นที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์กันได้อย่างโจ๋งครึ่ม อย่างที่สองก็ตรงซันรูฟที่สามารถซ่อนอุปกรณ์ขนาดเล็กไว้ภายในช่องเลื่อนเก็บซันรูฟ

6.สุดท้ายก็เปิดฝากระโปรงดู. กระโปรงหน้าของรถนั้นมีเครื่องยนต์ที่ร้อนและถูกคนขับเปิดเช็คดูอยู่บ่อยๆ จึงเป็นตำแหน่งที่แย่มากสำหรับการติดอุปกรณ์ติดตาม แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยเสียทีเดียว เพราะถ้าแฟนที่กำลังอยู่ในอาการหึงหวงชนิดหน้ามืดตามัวหรือเพื่อนบ้านโรคจิตก็ไม่แน่ว่าอาจลองจุดนี้ได้ ลองเปิดเช็คดูก่อนจะเข้าไปตรวจหาต่อภายในตัวรถ
สายไฟที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์แบบมาจากไหนไม่รู้อาจเป็นจุดนำไป

 • สู่อุปกรณ์ติดตามได้ เปรียบเทียบสายไฟกับแผนผังในหนังสือคู่มือก่อนจะสรุปความเห็นใดๆ

การใช้งานทั่วไปสำหรับเครื่องมือติดตามรถ GPS ประกอบด้วย

 • การจัดการกองเรือ
 • จัดส่งและจัดส่งแท็กซี่
 • การรักษาแท็บให้กับวัยรุ่นผู้เยาว์ของคุณ
 • ช่วยคุณหาที่จอดรถ
 • กู้คืน

เครื่องติดตาม GPS ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในรถยนต์สามารถพบได้ในร้านค้ากล่องใหญ่เช่น Walmart ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์เช่น Best Buy และร้านค้าเฉพาะที่ตอบสนองต่อนักวิจัยเอกชน พวกเขายังสามารถซื้อออนไลน์ได้ที่ร้านค้าปลีกเกือบทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นอุปกรณ์ GPS และอุปกรณ์เฝ้าระวัง

ตัวติดตาม GPS ของรถยนต์ทั้งหมดตกอยู่ในประเภทพื้นฐานของการใช้งานและ passive เครื่องมือติดตามที่ใช้งานอยู่ใช้ GPS เพื่อระบุตำแหน่งและส่งตำแหน่งผ่านทางการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือในขณะที่เครื่องติดตามแบบพาสซีฟจะบันทึกและเก็บข้อมูลตำแหน่ง

GPS Tracker มีความจำเป็นมากแค่ไหน
ยังมีอีกหลายคนที่ยังมองไม่เห็นความสำคัญของ GPS เครื่องติดตามรถอยู่อีกมาก อาจจะเป็นเพราะว่าไม่กล้าที่จะลองใช้ หรืออาจจะกลัวว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ด้วยเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้ไม่กล้าที่จะลองใช้กัน

รู้หรือไม่ว่าอุปกรณ์ GPS ติดตามรถ ให้ประโยชน์ได้มากแค่ไหน หากคุณกำลังกังวลเรื่องรถหายอยู่ แนะนำให้ติดตั้ง GPS Tracker เลยครับ จะช่วยให้เราหายห่วงเรื่องรถหายได้เลย อย่างน้อยก็ดีกว่าการปล่อยให้โดนขโมย โดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย

ยิ่งใช้กับรถการขนส่งสินค้า ก็ยิ่งใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความปลอดภัยในการขนส่งได้มากขึ้น ด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ทำให้เราเข้ามาจัดการได้ง่ายขึ้น ช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจในการบริการลูกค้าในทางที่ดีขึ้น

GPS ติดตามรถใช้รถยนต์ทั่วไป

1.ป้องกันรถหาย
เป็นปัญหาที่มีหลายๆ คนต้องมานั่งกังวลกับเรื่องรถหายอยู่ ยิ่งเป็นรถคันโปรดของเราด้วย ก็ยิ่งทำให้เรากังวลมากขึ้น และเป็นปัญหาที่เราไม่รู้ด้วยว่าจะเกิดกับตัวเราเมื่อไร แต่ทางที่ดีนั้นเราก็ควรหาอะไรที่ช่วยป้องกันรถหายได้ ซึ่ง GPS ติดตามรถ สามารถจัดการในส่วนนี้ได้ดี มีทั้งระบบรักษาความปลอดภัย และสามารถให้ข้อมูลตำแหน่งของรถเวลาทำการค้นหา จะเป็นส่วนสำคัญมากในการตามหาให้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น

2.ระบบแจ้งเตือน
อุปกรณ์ชนิดนี้จะมีระบบการแจ้งเตือนหลายอย่างด้วยกัน อย่างแรกคือ เมื่อมีคนสตาร์ทรถ อุปกรณ์ตัวนี้จะแจ้งเตือนให้เจ้าของรถทราบให้ทันที แจ้งเตือนโดยการโทรเข้า อย่างที่ 2 คือ เวลารถขับเกินระยะทางที่กำหนด จะแจ้งเตือนมาทันทีโดยส่ง SMS อย่างที่ 3 คือ แจ้งเตือนเมื่อมีคนถอด GPS ออก อย่างที่ 4 คือ จะแจ้งเตือนเมื่อรถออกจากจุดจอด เป็นต้น

GPS ติดตามรถใช้กับรถขนส่ง
นอกจากมีความสามารถเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปแล้ว หากใช้กับรถขนส่งก็ยิ่งให้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม ซึ่งช่วยเสริมความปลอดภัย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งได้มากขึ้น จะมีอะไรบ้าง มีดังนี้

 1. ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มกำไรของบริษัทได้
  ด้วยเหตุผลที่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถให้ข้อมูลการขนส่งได้ ซึ่งทำให้เราวางแผนการขนส่ง และสามารถเฝ้าดูพฤติกรรมการขนส่งของพนักงานได้ ทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. ป้องกันการทุจริตในการขนส่ง
  ระหว่างทำการขนส่งของพนักงานปกติเราไม่สามารถรู้ได้ว่า พนักงานกำลังขนส่งอยู่ หรืออาจออกจากเส้นทางการขนส่ง หากออกจากเส้นทางก็ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันได้ แต่หากใช้ GPS Tracker ช่วยการนำทาง ก็ทำให้การขนส่งประหยัดค่าใช้จ่าย และรวดเร็วมากขึ้น
 3. รายงานความเร็วเกินกำหนด
  ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ในการขับรถ ที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆ ก็มาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด จะดีมาก หากเรารู้ว่าพนักงานขับรถเร็วเท่าไร หากขับความเร็วเกินกำหนด เราสามารถเตือนเรื่องความเร็วในการขับรถของพนักงานได้
 4. เลือกเส้นทางที่ดีกว่า
  การวางแผนเรื่องเส้นทางก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ลดเวลา ลดระยะทางการขนส่งได้มากขึ้น ซึ่งหากเราเลือกเส้นทางดีกว่า ลดการติดขัดของจราจร และมีความปลอดภัยในการขนส่ง จะช่วยให้ลดเวลาการขนส่งได้ โดยที่ไม่ต้องขับรถด้วยความเร็วเลย
 5. เรียกดูข้อมูลการขนส่งย้อนหลัง
  เป็นส่วนที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง เพื่อมาทำเป็นรายงานในการขนส่งได้ อย่างเช่น รายงานความเร็วในการขับ รายงานการจอดดับเครื่องยนต์ รายงานการเข้า – ออกงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการขนส่งให้ดีมากขึ้น ด้วยข้อมูลรายงานต่างๆ นี้
 6. ให้ข้อมูลที่ชัดเจนให้กับลูกค้าได้
  เมื่อมีคำถามจากลูกค้ามาว่า ” สินค้าจะมาถึงเวลาไหน “ เราสามารถให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนให้กับลูกค้าได้ โดยค้นหาตำแหน่งรถขนส่งอยู่สถานที่ไหน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเตรียมตัวได้ถูกเวลา และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก